Keresés

2017. december 7., csütörtök

Emberközpontú könyvtár - konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Kiszl Péter intézetigazgató 2017. november 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltára által szervezett „Emberközpontú tudomány - Emberközpontú könyvtár” konferencián tartott előadást Könyvtárosképzés - a szakmai és a hallgatói igények mentén címmel.

2017. december 6., szerda

Szakmai gyakorlaton

Ritkán adódik apropó ahhoz, hogy külön hírben számoljunk be hallgatóink szakmai gyakorlatokon végzett munkájáról, pedig ez is képzésünk fontos, állandó része, s a leendő szakemberek pályájára gyakran döntő hatással lehet a gyakorlatok során megtapasztalt szakmai közeg, a feladatok és a kollégákkal közösen végzett munka. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének könyvtárától kaptuk az alábbi képet, s képaláírást:


Hallgatók:
Szoták Boglárka, harmadéves informatikus könyvtáros hallgató (ELTE) – 80 órás szakmai gyakorlatát tölti. Sokoldalú, tájékozott fiatal kolléga, aki pontos és szorgalmas munkájával sok területen segíti a könyvtár működését.
Jobbik Eszter, ötödéves építészmérnök hallgató demonstrátorként segíti a tanszék munkáját.
Második éve rendszeresen vállal különféle könyvtári feladatokat is. A könyvtárat kutatóként is
használja: Aranyosmeggyes - egy kastély pusztulása és pusztulásában feltáruló múltja című dolgozata a 2016. évi TDK konferencián Különdíjban részesült.
Könyvtár:
23 ezer kötetnyi könyv és folyóirat, a BME második legnagyobb hálózati könyvtára, gyűjtőkörében a magyar és egyetemes építészettörténet, építészetelmélet és műemlékvédelem szakirodalma.

2017. december 4., hétfő

A VKKV-III. konferencia képei

November utolsó hetében ötven előadó irányította figyelmünket tudományágunk interdiszciplináris arculatára az Intézetünk által szervezett, Karunk és Egyetemi Könyvtárunk Tanácstermeiben zajló Valóságos könyvtár - Könytári valóság III. konferencia során. A félszáz különböző nézőpontot, kutatási irányt képviselő előadóval a plenáris ülésen és a második nap három szekcióülésén immár harmadik alkalommal találkozhatott és cserélhetett eszmét 120 regisztrált vendégünk. A példásan széleskörű szakmai összefogással megrendezett, a Magyar Tudomány Ünnepségsorozatába ezúttal is méltán illeszkedő konferenciáról a helyszínen készült fényképeket tesszük elsőként közzé, szekciók szerint, külön galériákba rendezve őket:

2017-11-27.
Plenáris ülés

2017-11-28.

A fotókat Selmeczi Tamás, Németh Katalin és Fodor János készítette.

A Valóságos könyvtár - Könyvtári valóság konferenciasorozat előző, 2015-ös eszemecseréjéhez hasonlóan, a most elhangzott előadások írásos változatait is közétesszük konferenciakötet formájában. Várható megjelenés: 2018. nyarán. A kiadvány megjelenéséről hírt adunk!

2017. december 2., szombat

Vendégünk volt Haader Lea

A Nyitott Napok 2017 őszi félévének harmadik rendezvényére november 29-én került sor. Vendégünk, Haader Lea, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos főmunkatársa és az ELTE BTK MNyFI egyetemi docense volt. Az előadó a nyelvtörténet és a pszicholingvisztika eredményeit felhasználva a XV−XVI. század kéziratos emlékeinek scriptori javításait vizsgálta. A különféle másolók által írt kódexek összecsengő hibatípusaiból kiderült, hogy a hibázás korántsem a véletlen műve, hanem mögötte agyi folyamatok állnak. A hibákon, mint ablakokon keresztül lehet a fejekbe, ebben az esetben rég meghalt emberek fejébe látni. Az előadás részletesen szólt arról, hogy milyen megállapításokra lehetett jutni a hibák elemzése nyomán. Ráskay Lea például viszonylag sok kifelejtett betűje és szava nyomán elég szétszórt másoló lehetett, javításai és a szövegbe való beavatkozásai azonban egy nyelvileg egészen kiváló, a nyelvi változásokra fogékony, a másolt szövegeket helyenként aktívan is formáló scriptort állítanak elénk, akinek nyelve erőteljes német hatást is mutat. Kolostori társnőjének, Legéndy Katónak a nyelvében is feltűnően erőteljesek a német interferenciajelenségek, de ő egyértelműen elutasítja az innovatív nyelvi megoldásokat. Szórakozottságból az előtte fekvő szöveg szókapcsolatai helyett többször jól ismert és a vallási életben berögzült kifejezéseket ír le, vagy legalább is kezd el. Hibái egészében véve idősebb apáca benyomását keltik. A hibák hatékony segítséget nyújtanak abban is, hogy paleográfiai szempontból kétséges esetekben el lehessen dönteni: ugyanazon vagy eltérő kezek munkájáról van-e szó. Szokatlan és sajátos hibák alapján vált lehetségessé három kezet (=másolót) egynek azonosítani. Erről a premontrei szerzetesről az átlagos hibatípusoktól feltűnően eltérő tévesztései, a sokszor újabb hibát generáló javításai és számos javítatlan hibája alapján megállapítható volt, hogy diszgráfiával küzdött, amelyhez feltehetően még diszlexia is társult. A hibajavításokból a korszak hangzó nyelvére is lehet következtetni. A scriptori rétegben jelentős lehetett a német kontaktushatás, amely főleg a kiejtésben nyilvánult meg. A kódexekben – ha csak csekély mértékben és ingadozva is – kezdtek visszaszorulni egyes nyelvjárási jelenségek (pl. az í-zés) és lassan a nyelvi norma felé mutató tendenciák mutatkoztak.

Haader néhány publikációja a témáról:
- A Nyulak szigeti scriptórium mint műhely, Magyar Nyelvőr, 128(2004), 196−204.
- Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról = "Látjátok feleim ..." Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig: Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 − 2010. február 28. Katalógus és tanulmánykötet. Bp., OSZK, 2009, 53−78.
- Ómagyar megakadásjelenségek: Ráskay Lea tollbotlásainak típusai = A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, szerk. Bakró-Nagy Marianne, Forgács Tamás, Szeged, SZTE MNyT, 2011, 79−94.
- Az ómagyar kódexek hibatipológiájának kutatásáról = Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II, szerk. Korompay Klára, Stemler Ágnes, Terbe Erika, C Vladár Zsuzsa, Bp., MNYT, 2014 (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 239), 23−33.
- Hibázások és hátterük: Apor-kódex = A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII., szerk. Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szeged, SZTE MNyT, 2015, 65−79.
- A botlások bizonysága: XVI. századi beszélők nyelvhasználata a hibajavítások tükrében = A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére, szerk. Bárth M. János, Bodó Csanád, Kocsis Zsuzsanna, Bp., ELTE MNyFI − MNyT, 2015, 53−58.

További képek az eseményről galériánkban (A fotókat Németh Katalin és Bibor Máté készítette.)
- Eseménysorozatunk honlapja
- Beszámolók a korábbi előadásokról

2017. december 1., péntek

Lipták Pál kiállítást nyitott meg Fodor János

A 10 éve elhunyt Lipták Pál könyvtárvezetőre, szakmánk máig egyetlen Kossuth-díjas művelőjére emlékezett intézetünk adjunktusa, Fodor János november 29-én Békéscsabán, a Lipták Pál által alapított és tervezett Békés Megyei Könyvtár rendezvénytermében, megnyitva a festményeiből, grafikáiból nyílt "Ünnep"-tematikájú kiállítást. A sokoldalú alkotó képzőművészeti hagyatékából nyílt tárlat kurátora Ván Hajnalka, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze volt, a résztvevőket Rakonczás Szilvia, a könyvtár igazgatója köszöntötte. Fodor János megnyitójában felidézte, hogy 43 évvel ezelőtt Lipták Pál kiállítását ugyanitt, az akkor 43 éves, idén 20 éve elhunyt Fodor András költő, könyvtáros nyitotta meg. Ugyanabban az évben, 1974-ben indult el az a két évtizedes bibliofil könyvsorozat, amelyet Fodor András ajánlásai alapján Lipták Pál szerkesztett és nyomtatott kortárs költők verseiből, a könyvtár kiadásában. A rétegigényekre reflektáló, máig innovatív szemléletű kiadványsorozat emlékhonlapját negyven évvel később a könyvtár jelenlévő munkatársaival, mint intézetünk hallgatóival hozta létre Intézetünk tartalomfejlesztési műhelye. Fontos, hogy nagy formátumú, sokoldalú alkotók életművére emlékezve ne csak a tehetséget ünnepeljük, de a sokfelé nyitott érdeklődés bátor kibontakoztatását, a hosszútávon is élő kapcsolatokat és új összefüggéseket teremtő, elhivatott munkát.

2017. november 30., csütörtök

Tószegi Zsuzsanna közleménye a Magyar Tudományban

A Magyar Tudomány legfrissebb, 2017. évi 11. számában megjelent Tószegi Zsuzsanna, intézetünk címzetes egyetemi docense „Természettudósnak nem elég születni, hanem azzá neveltetni is kell” – Kétszáz éve született Irinyi János című tanulmánya.


2017. november 29., szerda

Nyitott Napok 16.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizenhatodik délutánjára:

Egyetemes tudás és nemzeti múlt.
A könyvtár mint épülettípus klasszifikálódása 
a 19. században


Papp Gábor György 
tudományos munkatárs
(MTA BTK Művészettörténeti Intézet)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. december 6. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól: blogunkban
- Illusztráció: Az Egyetemi Könyvtár díszterme. Hajdú József felvétele.

2017. november 22., szerda

25. Egyetemi Nyelvészeti Napok, Újvidék

2017. november 7-én Kiszl Péter intézetigazgató az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán megrendezett 25. Egyetemi Nyelvészeti Napok nemzetközi konferencián Az alkalmazott nyelvészet könyvtár- és információtudományi perspektívái címmel tartott plenáris előadást. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanácskozásának idei témája Az alkalmazott nyelvészet jelene és jövője volt, Kiszl Péter tanár urat a konferencia tudományos programbizottságának tagjaként is köszöntötték a Vajdaságban.

Részletes program:
Ismertető a Magyar Szó honlapján:
- A konferencia rezümékötete és CD-melléklete hozzáférhető intézeti könyvtárunkban:
További fényképek galériánkban


2017. november 20., hétfő

Nyitott Napok 15.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizenötödik délutánjára:

Furchtbar? fruchtbar! 
avagy mire jók a hibák...

Haader Lea
tudományos főmunkatárs
(MTA Nyelvtudományi Intézet)
egyetemi docens
(ELTE BTK MNyFI)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. november 29. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.


2017. november 14., kedd

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság III.

Szeretettel várjuk Önt a
című konferenciára
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete,
valamint Könyvtártudományi Doktori Programja szervezésében
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében.


A Magyar Tudomány Ünnepe 2017 mottója az "Emberközpontú tudomány", amely a tudomány központi elemét, az embert és a tudományos megismerés célját, az ember szolgálatát hangsúlyozza. A tanácskozás során kiemelten rá kívánunk mutatni a könyvtári-információs szolgáltatások nélkülözhetetlenségére a tudomány rendkívül gyors fejlődésében, valamint a tudomány és a társadalom könyvtári eszközökkel támogatott együttműködésére az életminőség kedvező irányú befolyásolása érdekében. A konferencia célja, hogy lehetőséget adjon a könyvtár- és információtudomány aktuális, a szakmai közösség hazai és határon túli képviselőit egyaránt foglalkoztató kérdéseinek megvitatására, a könyvtárak valós és virtuális szerepének, lehetőségének elemzésére, a könyvtárak információközvetítő és tudományos kutatómunkát támogató küldetésének több aspektusú problémafeltárására, jövőbeli feladataik széles körű vizsgálatára.

Időpont: 2017. november 27-28. (hétfő, kedd)

A konferencia résztvevőit köszönti:
Szalay Péter, az ELTE tudományos ügyek rektorhelyettese
Borsodi Csaba, az ELTE BTK dékánja
Kiszl Péter, intézetigazgató és a doktori program vezetője (ELTE BTK KITI)

A rendezvényt megnyitja:
Sepsey Tamásné Vígh Annamária,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának vezetője

Plenáris előadások (2017. november 27. hétfő)
Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.
- Tudósok a valós és virtuális könyvtárakról
- Könyvtárak és platformok
Szekciók (2017. november 28. kedd)
 Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.
 Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.
 Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár Tanácsterem, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A rendezvény nyilvános, de 2017. november 22-ig történő előzetes  regisztrációhoz kötött.
A konferencia honlapja - program és absztraktok:
lis.elte.hu/vkkv3
Nyomtatható absztraktfüzet

2017. november 6., hétfő

Kiszl Péter és Káldos János a könyvtári digitalizálásról az M1-en

Kiszl Péter intézetigazgató (ELTE BTK KITI) és Káldos János szakmai projektvezető (OSZK OKR) 2017. november 5-én az M1 közszolgálati televízió Médiaklikk című műsorában a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2025) kapcsán a könyvtárak mai funkciórendszerével összefüggésben az előttük álló digitalizálási feladatokról beszélt.

- A műsor megtekinthető az MTVA oldalán (mediaklikk-2017-11-05-i-adas) (a bejátszás 15:00-től indul)

- Képkivágatok az adásból - galériánkban

2017. november 2., csütörtök

Elhunyt Ingetraut Dahlberg

Megrendülten adjuk hírül, hogy az könyvtári osztályozás és ismeretszervezés egyik legnagyobb alakja, a Magyarországon is sokak által szeretett és tisztelt


2017. október 24-én, életének 91. évében elhunyt.
Személyében nemcsak az ismeretszervezés fogalmának megalkotóját, a International Society for Knowledge Organization (ISKO) szervezetének megalapítóját veszítettük el, hanem hivatásunkat szenvedélyesen szerető, haláláig aktívan művelő, eredményeit követő, elkötelezett, kedves és közvetlen embert, aki örökre beírta nevét a nagy könyvtárosok közé. Joseph T. Tennis, az ISKO jelenlegi elnöke ezt írta Róla: "Dr. Dahlberg nemcsak szervezetünk megalapítója, hanem folyamatosan vezérlő lámpása is volt." … és marad. 


Emlékét megőrizzük. Ingetraut Dahlberg pályafutásáról rövidesen egy hosszabb tanulmányt olvashatnak majd a TMT-ben.

Barátné dr. Hajdu Ágnes
tanszékvezető egyetemi docens
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
az ISKO Tudományos Tanácsadó Testületének tagja